مرور: پرواز

0

ادبیات
پرواز سکوت

بال‌هایم التیام یافته بود. دکتر گفت: شما می توانید دوباره پرواز کنید.اما من پرواز اولم را به یاد نداشتم. در امتداد…