دانلود آهنگ جدید گروه دنگ شو به‌نام «خوش تر از»

0 635

خوش تر از فکر می و جام چه خواهد بودن ؟
تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن
خوش تر از فکر می و جام چه خواهد بودن ؟
تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودم
باده خور و غم مخور و پند ده مغلب منوش
باده خور و غم مخور و پند ده مغلب منوش
اعتبار سخن عام چه خواهد بودن
خوش تر از فکر می و جام چه خواهد بودن
♫♫♫♫♫♫

دانلود

♫♫♫♫♫♫
حال دل چند توان خورد که ایام نماند
غم دل چند توان خورد که ایام نماند
گو نه دل داشت نه ایام چه راحت بودن
گو نه دل داشت نه ایام چه خواهد بودن
خوش تر از فکر می و جام چه خواهد بودن ؟
تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن
خوش تر از فکر می و جام چه خواهد بودن ؟
تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودم

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه