در این شکل چند مربع قابل شمارش است؟

0 2,289

در شکل فوق، چند مربع وجود دارد؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ :

۲۴ مربع

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه